Share |


 

PAINOVOIMAN (JA AIKA-AVARUUDEN) MYSTEERI

Painovoiman (tieteellinen) mysteeri


Ainakin seuraavat huomiot ja kysymykset on syytä tehdä.

a. Painovoiman ymmärtäminen eli sen fysikaalinen mekanismi on edelleen avoin. b. Ovatko paikallinen painovoima (esim. omenan putoaminen, aurinkokunnan planeettojen liikkeet) ja etäältä vaikuttava gravitaatio (esim. kaukaisen pimeän massan vaikutus) saman fysikaalisen selityksen alaisia? Toisin sanoen, pätevätkö Newtonin painovoimalaki ja Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria kaikkialla avaruudessa? c. Paikallisen gravitaation painovoimakenttä on realiteetti. Se on mitattu satelliiteilla Gravity Recovery ja Climate Experiment (Grace).Esim. v. 2004 Grace mittasi 9.1 Richterin asteikolla tapahtuneen maanjäristyksen (jolloin kivimassojen tiheys muuttuu) vaikutuksen maapallon painovoimakenttään, jossa havaittiin paikoin jopa prosentin eroja. d. Miten paikallinen gravitaatio (avaruuden kaareutuminen) ja kaukainen gravitaatio operoivat (välittäjähiukkaset?)? e. Tiede etsii painovoima-aaltoja ja välittäjähiukkasia (gravitoneja), mutta niitä ei ole löydetty kokeellisesti (vaikka useissa tutkimuksissa niitä sanotaan syntyvän). f. Painovoimakenttä ja sähkömagneettinen kenttä ovat vuorovaikutuksessa keskenään (esim. valon taipuminen massiivisen kappaleen lähellä,gravitaatiolinssi, gravitaatiopunasiirtymä). g. Gravitonien ja fotonien on ehdotettu/havaittu kytkeytyvän (electrogravitational coupling). h. Voisiko gravitaation alkuperä olla sähköinen,toisin sanoen, sähkögravitaatio (electrogravity)? i. Jos gravitaatiolla on todellakin sähkömagneettinen luonne, seurauksena voisi olla kaksi perusvoimaa, jotka ovat vastakkaisia:vetovoima ja poistovoima (antigravitaatio). Tiede on (uudelleen) löytänyt pimeän energian,joka toimii painovoimaa vastaan galakseja toisistaan loitontaen. j. Newtonin painovoimalaki ja Coulombin laki ovat formaalisesti samanlaisia (suoraan verrannollisia massoihin ja sähkävarauksiin, kumpikin kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön). k. Tarjoaako uusi kvanttigravitaatio (kvanttimekaniikan ja yleisen suhteellisuusteorian yhdistämisyritys) vastauksia painovoiman ongelmaan? l. Entä tuoko supersäieteoria (string theory) mitään vastauksia painovoiman luonteeseen? Toisin sanoen, onko ns. teoria kaikesta lopullinen vastaus, vai säilyttääkö painovoima salaisuutensa (täysin erillinen viides perusvoima vai sähköinen luonne tai jotain muuta). m. Onko valoa-nopeampi välitysmekanismi mahdollinen? Valon nopeus voidaan ylittää siirryttäessä uuteen ulottuvuuteen (pois einsteinilaisesta aika-avaruudesta; Lorentzin symmetria voi rikkoontua äärioloissa kuten Planckin pituuden tuolla puolen ja, kuten tässä tapauksessa, valon nopeudessa; toisin sanoen suhteellisuusteoria ei enää ole rajoitin). n. Onko gravitaatio/antigravitaatio viides perusvoima, joka kaukana aika-avaruudessa ei noudata (lainkaan) Newtonin lakia?

Painovoiman ja aika-avaruuden mysteeri (valon nopeuden ylitys)

Urantia-kirja

Urantia-kirjan mukaan kalsiumatomi pystyy osittain uhmamaan painovoimaa (s.462) ja olemaan vuorovaikutuksessa sähkömagneettisen kentän kanssa. Toisaalta, painovoima ei vaikuta (s.476) irrallisiin ja varauksettomiin elektronisen energian hiukkasiin (neutronit).Tämä voisi viitata gravitaation sähkömagneettiseen luonteeseen, jos kohta fysikaalisessa systeemissä yhden elektronin menettänyt Ca-atomi voi kytkeytyä valonsäteeseen puhtaasti sähkömagneettisin voimin. Niukan (ja tulkinnanvaraisen) tiedon johdosta vastauksia ei kuitenkaan saada painovoiman ongelmaan. Ehkä tieteelliset kokeet (vapaiden eli atomin ulkopuolella olevien neutronien tutkimukset voisivat valaista asiaa; joka tapauksessa tällaiset neutronit hajoavat nopeasti).

U-kirjan mukaan (s.260-261) henkiaine-energia voi liikkua avaruudessa valoa nopeammin ja jopa uskomattomalla nopeudella. Kuitenkin, sekin on gravitaation ja inertiavoimien vaikutuksen alaisena lähtökiihdytyksen aikana. U-kirjan mukaan gravitaatio luokittuu kahteen muotoon,universaaliseen ja paikalliseen gravitaatioon. Paikallinen (lineaarinen) gravitaatio, joka on vuorovaikutusilmiö eli massojen vetovoima toisiaan kohtaan, ei (kirjan mukaan) noudata täysimääräisesti etäisyyden neliötermiä Newtonin laissa (s.482). Paikallinen gravitaatio on makrokosmoksen lyhyen kantaman voima, kun taas universaalinen gravitaatio vaikuttaa kaikkialla kehämäisesti virtaavien voimalinjojen kautta.

Takyonit ja Semjase

Teoreettisesti tarkastellen (Feinberg 1967) voi olla olemassa hiukkasia, jotka liikkuvat valoa nopeammin. Kun näiden hiukkasten, takyonien, vauhti pienenee valon nopeuteen, ne lakkaavat olemasta. Jos takyoneja on olemassa, ne voinevat selittää muitakin fysiikalle outoja ilmiöitä. Eräiden tutkijoiden mukaan takyonit sopivat moderniin supersäieteoriaan ja sen esittämiin uusiin ulottuvuuksiin.

Semjasen kertomuksen (kontaktihenkilölleen Billy Meierille) mukaan Plejadeista (Seulasista) matkataan maapallolle seuraavasti: avaruusalus kiihdytetään 3.5 h valon nopeuteen (pois einsteinilaisesta aika-avaruudesta), jonka jälkeen 450-500 valovuoden matka sujuu takyonien avulla muutamassa sekunnissa; jälleen hidastus 3.5 h ja saapuminen Maan ilmakehään.

Gravitaatio Pimeä energia Avaruuden energiat