Share |

Urantia-kirja tietolähteenä ja Geologian yhteenveto

Urantia-kirjan ja tieteen vertailu.  Yhteenveto

1. Monitieteelliset tutkimukset (antropologia, arkeologia, genetiikka, paleontologia ym.)       
2. Geologia
3. Fysikaaliset tieteet  (neutriinot erikseen)

Koska useimmat aiheet on käsitelty sivuillani, viittaan tällöin kyseiseen linkkiin ja yhteenveto on lyhyt. Mikäli tarvitaan lisäpohdintaa, se esitetään. Jos aihetta on käsitelty useassa linkissä, esitys on yhdistävä (ja mahdollisella pohdinnalla varustettu). Jos kirjoitelmieni jälkeen on saatu lisätietoa  tai sivujeni ulkopuolista tietoa, se mainitaan. Kaikilla tieteen alueilla käsitellään ensin vuoden 1955 jälkeen saatu tieteellinen tieto, joka varmentaa kirjan väitteitä tai on ainakin yhteensopiva tekstien kanssa. Myös uutta tutkimustietoa, joka varmistaa kirjan tietoa ja vanhempia tieteen käsityksiä, käsitellään. Urantia-kirja on osoittautunut mainioksi
tietolähteeksi ihmisen alkuperää ja evoluutiota tutkittaessa, mutta fysikaalisten tieteiden alueella vanhentunut tieto ja tulkintavaikeudet ovat silmiinpistäviä. Kuitenkin, näiltäkin alueilta olen löytänyt joukon ennustuksia, jotka vuoden 1955 jälkeiset tutkimukset ovat varmentaneet ja jopa todistaneet joissakin tapauksissa. Toisaalta, tuntuu mahdottomalta ajatukselta, että joku pikkueinstein olisi 1955 singahtanut eri tieteiden pariin ja (huom!)
silloisella kirjapainotekniikalla polkaissut yli 2 000 sivua valmista tekstiä. Olen itse kirjoittanut 200 sivuisen kirjan, ja nykyiselläkin tekniikalla (oikoluku, kielen tarkistus, virheiden korjaus, refereiden lausunnot, tekstinkäsittely ym.) se vei pari kolme vuotta! Toisaalta, joitakin ihmisperäisiä tutkimuksia on eittämättä käytetty lähteenä U-kirjan tekstiä laadittaessa. 

Kirjan salamannopeat laatijat olisivat olleet ylivertaisia tietureita ja taikureita. Koska kaikilta kolmelta alueelta (katso alusta) löytyy 1955-ajan ja sen jälkeisiä tietoja, nopea kirjapainojen vaatima (silloinen) ladontatyö olisi itse asiassa ollut mahdotonta. Asiasta kiinnostunut voi tutustua U-kirjan laatimisen historiaan monesta eri lähteestä (myös suomenkielisestäpro gradu-tutkielmasta) ja 1950-luvun kirjapainotekniikkaan (ennen kuin menee väittämään, että teos on polkaistu 1955). Itse asiassa, vaikuttaa siltä, että moni kohta huokuu 1925-1935 välistä aikaa (kuten olen esim. kvanttimekaniikan käsittelyn kohdalla todennut). Niin tai näin, maapallolla ei ole olemassa tieteellistä menetelmää, jolla voitaisiin aukottomasta osoittaa, että kirja on kosmista alkuperää. Toisaalta, ei ole olemassa tieteellistä metodia, jolla voitaisiin todeta, että se ei ole planeetan ulkopuolisten persoonallisuuksien (ihmisten avustuksella) laatima! Joka tapauksessa U-kirja on aikamme hämmästyttävin teos, jossa tiede, filosofia ja
uskonto kutoutuvat yhteen. Kirja on jo käännetty usealle eri kielelle ja se tulee varmuudella olemaan pitkäikäinen, kestäen aikakaudesta toiseen ja leviten kielestä toiseen.

Katsokaamme lyhyesti silloista kirjapainotekniikkaa. Alkuaan käsinkirjoitetut (laatijoilta saadut) liuskat puhtaaksikirjoitettiin kirjoituskoneella (kenties legendaarinen Remington), tarkistettiin oikeinkirjoitus, välimerkit ja isot kirjaimet. Käsitteiden selvittäminen (termit opeteltiin), lukuja opiskeltiin ja osia poistettiin (koska niitä ei ymmärretty). Asioita piti jäsennellä ja tehdä sisällysluettelo (tietysti täysin ihmisperäisesti). Tämä lienee valmiina 1942. Painatusta varten teksti piti uudelleenkirjoittaa monotyyppilatomakoneella, sitten tehtiin muotit painolaattojen valmistusta varten, siitä oikovedokset (jotka tietenkin piti oikolukea). Varsinaiset painolaatat tehtiin vasta oikoluvun jälkeen ja tätä oikovedosta piti tietenkin verrata alkuperäiseen tekstiin. Sitten seurasivat kustantaja-asiakas neuvottelut. Painatukseen saattamisprosesssi kesti 1942-1955. Nykyisin kaikki on tietysti toisin.

On syytä muistaa, että Urantia-kirja ei ole uskonto tai uudelleenkirjoitettu Raamattu, vaan teologian, filosofian ja tieteen synteesi. Sen tekstit ovat syntyneet salaperäisellä tavalla ja ne on saatettu painoasuun ihmisvoimin, jolloin toimituksellisia virheitä, käsitevirheitä, käännösvirheitä yms. luonnollisesti esiintyy. Kun esimerkiksi luetaan Helsingin Sanomia, siinä esiintyy virheitä (joista osa korjataan seuraavan päivän lehdessä). Virheistä huolimatta kukaan (täysipäinen) ei mene väittämään, että lehti on huijausta (eikä kirjoittamiani kirjoja ole väitetty huijausyritykseksi virheistä huolimatta). Myöskään virheiden etsiminen ei ole tieteellinen menetelmä (kuten jotkut tieteestä kujalla olevat tuntuvat luulevan). Ennakkoluulot, tiedostamattomat (alitajuisten prosessien tuottamat) pelot, nippelitietoudella kikkailu ym. eivät edusta tieteellistä ajattelutapaa, tieteellinen tutkimustyö (jota olen tehnyt parikymmentä vuotta) edellyttää (luonnontieteiden alueella) monitieteellistä ja syvällistä paneutumista tutkimusongelmaan, ei sen tai siihen paneutuneiden henkilöiden vähättelyä.

Huolimatta siitä, että Urantia-kirjaa saatettaessa painoasuun on käytetty selkeästi "ihmisperäisiä" tieteellisiä lähteitä (kuten fysiikan ja astrofysiikan 1940-luvun julkaisuja), kirjan monet "ennustukset" (by "superhuman origin") on osoitettu paikkansa pitäviksi modernin tieteen tutkimusten perusteella. Hämmästyttävää on myös se, että kirjasta löytyy myös ennustuksia tulevaisuuden tieteestä


Yhteenveto alkaa täällä.  Yhteenveto neutriinoistaFysikaaliset tieteet (yhteenveto)

GEOLOGIAN YHTEENVETO

Urantia-kirja (s.663): Mannerkokonaisuus (alkumanner oli olemassa jo 950 miljoonaa vuotta sitten, s.660) alkoi ensi kerran murtua 750 mvs. laajana pohjois-eteläsuuntaisena halkeamana valmistellen Etelä- ja Pohjois-Amerikan irtoamista Afrikasta ja Euroopasta.
Tiede (linkki Geologia ja Urantia-kirja/Laattatektoniikka). Maapallolla oli mannerkokonaisuus 1 000-750 mvs. (Dalziel, I.W.D., Earth before Pangea, Scientific American 1995, 272, 38-43).
Muitakin ajankohtia (850-800 mvs.) on esitetty (Torsvik, 2003). Tiede käyttää mannerliikunnosta termiä laattatektoniikka. Kysymys on ns. suurista mannerliikunnoista (mantereita muodostavista), minilaattojen tektoniikka on alkanut jo aikaisemmin, tieteen (melko) vakiintuneen käsityksen mukaan 1 800 mvs.
Pohdinta. Kun Wegener 1900-luvun alussa esitti mannerliikuntoteoriansa, juuri kukaan geologi ei uskonut siihen (laattatektoniikkateoria hyväksyttiin vasta 1960-luvulla). Wegenerin mukaan liikunnot olisivat alkaneet 200 mvs. Jälleen kerran voi kysyä, miksi ihmeessä U-kirjan laatijat olisivat esittäneet niin paljon poikkeavan ajankohdan (750 mvs.), ellei heillä olisi ollut tarkkaa tietoa mannerten muodostumisen alkamisesta (ja ylipäätänsä koko liikunnoista!). Skeptikko Martin Gardner (Urantia: The Great Cult Mystery, 1995) oli löytänyt erään Etelä-Afrikan (ja jonkun eurooppalaisenkin) tutkijan kirjoituksen, jossa Wegenerin teoriaan suhtauduttiin myötämielisesti. Tällä perusteella hän väitti, että valtavirran geologit ja geofyysikot olisivat hyväksyneet mannerliikuntojen teorian, vaikka tiedeyhteisö oli käytännöllisesti katsoen yksimielisesti hylännyt Wegenerin ajatukset. Myöhemmin Gardner tunnusti, ettei ollut edes lukenut Urantia-kirjaa (ainakaan tältä osin)! Taitavasti manipuloimalla (kuten huijarit yleensäkin) hän oli saanut joukon ihmisiä pauloihinsa, että se siitä tästä skeptikkojen gurusta!

Kun tiedelehdissä kirjoitetaan (ja erityisesti kun näitä juttuja lainataan sanomalehtiin) laattojen liikkumisesta eli laattatektoniikasta, tarkoitetaan useimmiten ns. minilaattojen tektoniikkaa, ei siis suuren alkumantereen hajoamista (kuten Etelä-Amerikan muodostumista eli irtoamista Afrikasta, jota olen käsitellyt tieteen ja U-kirjan vertailussa ja havainnut yhtäpitävyyden tieteen eittämättä vuoden 1955 jälkeisen tutkimustyön myötä). Todisteena minilaattatektoniikasta (laattatektoniikasta linkissä Geologia ja Urantia-kirja/Laattatektoniikka) käytetään ofioliittia (vihreäkivi), jota löytyy vuoristoista, erityisesti vulkaanisen toiminnan alueelta (Suomestakin sitä on löydetty ja ajoitettu 1 950 miljoonaa vuotta vanhaksi). Penrose-kokouksessa (USA,Wyoming, 2006) (mini)laattatektoniikan alkamista käsitteli 60 geologia ja geofyysikkoa ja äänestyksen tuloksena yli 50 prosenttia osallistujista ehdotti sen alkaneen 2-4 miljardia vuotta sitten (valtavirran aikaisempi käsitys 1 000-2 500 miljoonaa vuotta sitten). Ajankohdan arvioimiseen vaikutti se, että eräs geologiryhmä oli löytänyt Grönlannista 3.8 miljardia vuotta vanhan ofioliitti-esiintymän. Laattatektoniikkateoria, vaikka onkin jo 40 vuotta vanha, elää edelleen muutoksen kourissa. Varmaa kuitenkin on, että tieteen ja U-kirjan käsitys mantereiden muodostumisen ajankohdasta (750 miljoonaa vuotta sitten) on yhteneväinen uusimpien tutkimusten valossa.
Urantia-kirja (s.699-702, 718-729): Viimeisen kahden miljoonan vuoden aikana (kvartäärikausi) maapallolla on ollut kuusi (merkittävää) jääkautta, joita geologien laskelmien mukaan on ollut neljä.
Tiede (linkki Geologia ja Urantia-kirja). 1900-luvun alkupuoliskolla oli vallalla neljän jääkauden malli, geologien nykyisen tutkimuksen mukaan niitä on ollut (ainakin) kuusi. Jääkausien mallitus täsmentyi vasta 1960-70 luvuilla laattatektoniikkateorian myötä. Tässäkin on todettava, että U-kirja esittää väitteen, joka poikkeaa geologien silloisesta käsityksestä, ja joka myöhemmin osoittautuu oikeaksi.
Urantia-kirja (s.721): Neljättä jääkautta (geologien silloisten laskelmien mukaan toinen) seuranneen lämpimän kauden puoliväliin tultaessa (0.575 miljoonaa vuotta sitten) ilmasto oli muuttunut niin lämpimäksi, että Alpit loivat jää- ja lumipeitteensä miltei kokonaan.
Tiede on geofysikaalisin tutkimuksin todennut interglasiaalien lämpötilan olleen usein nykyistä maapallolla vallitsevaa lämpötilaa korkeampi. Ilmaston lämpeneminen tapahtuu näin ollen (sekä U-kirjan että tieteen mukaan) ilman ihmisen toimintaakin eli luonnollisesti. Täällä ilmastonmuutos.

Etusivu